Menu

Hoogenbosch Schoenpoetsmachines

Schoenpoetsmachines en zolenreininingsmachines.

Privacybeleid

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-04-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Schoenpoetsmachines.info. U dient zich ervan bewust te zijn dat Schoenpoetsmachines.info niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Schoenpoetsmachines.info respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie zijn we

Schoenpoetsmachines.info, gevestigd aan De Beugel 5, 2811 RR Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.schoenpoetsmachines.info/
De Beugel 5,
2811 RR Reeuwijk 
Telefoon: +31182393559

Jos Hoogenbosch is de Functionaris gegevensbescherming van schoenpoetsmachines.info.
Hij is te bereiken via email: hoog4419@planet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoenpoetsmachines.info verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoenpoetsmachines.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoenpoetsmachines.info verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling,
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren,
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoenpoetsmachines.info neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schoenpoetsmachines.info) tussen zit. Schoenpoetsmachines.info gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics (gebruikt voor vermelding op internet).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoenpoetsmachines.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
PersonaliaOnbeperktGoede aflevering, garantie naleving, type van machine voor latere levering onderdelen.
AdresOnbeperktType van machine voor latere levering onderdelen.
Beschrijving van type persoonsgegevens die worden opgeslagen samen met het opslagtermijn en reden voor opslag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoenpoetsmachines.info verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoenpoetsmachines.info gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoenpoetsmachines.info en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoenpoetsmachines.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoenpoetsmachines.info wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoenpoetsmachines.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoenpoetsmachines.info.

Schoenpoetsmachines.info
Postadres: de Beugel 5,
2811 RR Reeuwijk
Tel: +31182393559
Info@ schoenpoetsmachines.info
Kamer van Koophandel nr 29037266
BTW. nr. NL 0832.43.082.B.01